A new website has been launched for Kritika Kultura at https://ajol.ateneo.edu/kk . This site will be archived on 31 May 2022.

Pagbabasa at Pagbabasang-Muli sa PP

Myfel Joseph Paluga

Abstract

Ini-endorso ng papel ang isang exploratoryong paraan ng pagbabasa (at pagbabasang-muli bilang sistematikong pagtatanong) ng isang klasikong teksto ng Pantayong Pananaw (PP) upang, sa minimalistang pagtingin sa isang diskurso, mapalitaw ang ilang susing bokabolaryo at ang batayang balangkas nito. Ang napalitaw na balangkas ay tinataya na isang durableng aspeto ng PP sa istilo, lapit, at mga tema nito. Ang mga susing bokabularyo at mga balangkas ng PP ay maaaring tingnan bilang heuristiks sa pagbubuo ng mga katanungan sa isang nagpapatuloy na pananaliksik.

 


Keywords

exploratoryong pagbabasa, heuristics, sistematikong pagtatanong, minimalistang pagtingin sa diskurso

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.13185/1481