A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano

Damon L Woods

Abstract

Sa pagbuo ng Libro a naisurátan ámin ti bagás ti Dotrina Cristiana (1620), isang akdang pinagsama ang mga payak na salik ng pananampalatayang Katoliko (iba’t ibang dasal, halimbawa), isang maikling katekismo, at ang Doctrina ng Kardinal Roberto Belarmino, at sa pagsasalin sa mga ito sa Ilocano, kinailangan ng Agustinong si Francisco Lopez ng ilang sanggunian para sa isang sasapat na bokabularyo. Kasama dito ang ilang salitang Ilocano, mga salitang Español na naisakatutubo, at mga hiram na terminong Español na wari walang tumbas sa Ilocano. Marami sa mga gawaing ito ang nagawa na bago pa man dumating si Lopez sa rehiyong Ilocos, dahil na rin naroon na ang mga prayleng Español mula pa noong 1574. Subalit sa sukat na rin ni Lopez, mahalagang maisama, bago pa man ang mismong doktrina, ang glosaryo ng mga salitang kinailangang hiramin (agpabulod). Kakatwa ang listahang ito dahil na rin sa dalawang dahilan. Una, pamilyar ang ilan sa mga salitang ito, tulad na lang ng unang salita sa nasabing listahan, ang libro. Ikalawa, sa kabuoan ng doktrina, may mga salitang halatang kinailangang hiramin, subalit hindi naisama sa glosaryo o naitalang hiniram. Bakit may ganitong hindi pagkakapare-pareho? Mahalagang makita ang pag-akda ni Lopez sa Libro a naisurátan sa konteksto ng mga alituntunin hinggil sa pagsasalin at mga katekismo simula sa Konseho ng Trent at nagpatuloy hanggang sa unang tatlong Konseho sa Mexico (1555, 1565, 1585). Sa gayon, makikita ang isang larawang nagpapakita kay Lopez bilang walang kalayaan o ahensiya na maaaring mapagkamalan sa kaniya. Ipinapakita ng glosaryo na nalimitahan si Lopez sa kaniyang pagsasalin ng mahahalagang kasulatan ng pananampalatayang Katoliko sa Ilocano. Bilang isang prayle, nalimitahan si Lopez ng pangangailangang magkaroon ng pamantayan sa pag-akda ng doktrina, pati na ng kaniyang pangakong pagsunod sa simbahan. Sa huli, ang kinalabasan nito ay ito ngang tinatawag na Libro a naisurátan ámin ti bagás ti Dotrina Cristiana.

Keywords

Francisco Lopez; Libro a naisurátan; pagsasalin; panghihiram; pakikipag-ayos; Ilokano; ahensiya

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.