Pader sa Dalawang Mundo: Autoheograpiya ng Isang Burgis

Jerome D. Ignacio

Abstract

Ayon kay Georg Simmel, makikita sa pang-araw-araw na pamumuhay at pagkilos ng mga tagalungsod ang tinatawag na blasé attitude, ang manhid na pakikitungo sa kapwa. Bagaman iniuugat ni Simmel ang blasé attitude sa dami ng nagsasalikop na karanasang nagpapapurol sa pandama ng taga-lungsod, layunin ng papel na ito na siyasatin kung paano nahuhulma ang blasé attitude bunga ng mga nililikhang pader, kongkreto at epistemiko, na nagtatakda ng demarkasyon ng espasyo ayon sa antas ng lipunan. Gamit ang iba’t ibang personal na karanasan mula sa pamumuhay sa eksklusibo at gated community sa tabi ng EDSA hanggang sa pagsakay sa pribadong sasakyan, iniuugnay ng papel na ito ang paghulma ng blasé attitude sa mga ironiyang kinahaharap sa lungsod ng buhay-burgis.

Keywords

autoheograpiya; burgis; blasé attitude; gentrification; gated communities; Quezon City; city studies; spatial politics

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.