Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Paz Verdades Santos

Abstract

Tinatalakay ng papel kung paano maaaring magamit sa kampanyang pangekolohiya ang mga pagsasateorya nina Deleuze at Guattari, partikular ang dalumat ng tatlong ekolohiya, panitikan ng minorya, at ekosopiya. Inilalarawan ng papel ang aktuwal na pakikibaka at pakikisangkot ng may-akda upang sagipin ang Ilog Naga sa pagbuo ng Susog Salog: The Naga River Arts and Culture Initiative, ang matatandang puno sa pagpapalapad ng mga kalsada ng Lungsod Naga sa pagkakabuo ng They Grey, We Green (Gana Berde, Abo Pyerde), at Save 651, at iba pang kampanya para sa edukasyong pangkalikasan. Inilalarawan ng papel kung paano maaaring gumana ang dalumat ng risoma sa pagsulpot ng mga kilusang pangkalikasan sa Lungsod Naga, nang walang namumuno, walang herarkiya, walang demokratikong sentralismo, at walang linyang pampolitika. At sa huli, habang pinapansin na wasto at makatuwiran pa rin ang pagsusuring Marxista ng mga uri, bumabaling ang papel sa panawagan ni Guattari para sa mga bagong simulain upang maglingkod sa sangkatauhan, isang sistema na hindi nakaugat sa salapi, bagkus ay sa panlipunan at pang-estetikang pakinabang na maaaring payamanin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng proseso at matulungang makaligtas sa krisis pang-ekolohiya at panlipunan.

Keywords

kampanyang pang-ekolohiya, ekosopiya, tatlong ekolohiya, risoma, panitikan ng minorya, Deleuze at Guattari, mala-diyablong estruktura ng paparating, etika ng saya, papasapit-palang-na-mga-tao

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.