Human Gaze sa Telebisyon: Ang “Buhay Iláng” ayon sa Born to be Wild

Jason Paolo R. Telles

Abstract

Itinatampok ng sanaysay na ito ang diskusyon kung papaano inilalarawan at isinasakatawan ng lingguhang programang dokumentaryo ng GMA Network na Born to be Wild ang mga buhay iláng (wildlife) sa Pilipinas. Gamit ang konsepto ng “human gaze” ni Randy Malamud bilang lente, mapapansing ang mga pagsasalaysay (narrative), musika, at mise-en-scène ng mga episodyo ng nasabing programang pantelebisyon ay naghahayag ng “subalternidad” ng mga buhay iláng. Sa ilalim ng representasyon na ito, inilarawan at isinakatawan ang mga buhay iláng ayon sa mga tropo ng infantilisasyon (infantilization) at obhektipikasyon (objectification). Ang infantilisasyon ng mga buhay iláng ay makikita sa pagturing sa kanila ng dokumentaryo bilang mga nilalang na kawawa (helpless), mahina, at walang kakayahang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga maaari nilang maranasang suliranin. Napapasailalim din sa tropong ito ang pagturing sa mga tao bilang tagapagligtas at tagapagprotekta ng mga hayop dahil nga sa kahinaan at pagiging kawawa ng huli. Sa kabilang banda, ang obhektipikasyon naman ng mga buhay iláng sa dokumentaryo ay may tatlong uri. Sila’y tinitignan bilang mga: 1) tanawin (spectacle), 2) libangan (entertainment), at 3) pangangailangan ng tao. Nagpapahiwatig ang human gaze ng pagkiling ng programa sa antroposentrikong (anthropocentric) pananaw.

Keywords

ekokritisismo; ekomidya; kritikal na pag-aaral sa mga hayop; human gaze; buhay iláng; infantilisasyon; obhektipikasyon; Born to be Wild

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.