Ekolohikong Imahinasyong Filipino: Bagyong Yolanda, Pagbabago sa Klima, at Imperyalismo sa Tula at Tuluyang Filipino

Jeffrey Santa Ana

Abstract

Ginagawang lunsaran ng papel ang antolohiyang pampanitikan na Agam: Filipino Narratives on Uncertainty and Climate Change upang dalumatin ang tinatawag na ekolohikong imahinasyong Filipino. Ipapakita ng papel kung paano tumutugon at tumutuligsa ang mga manunulat na Pilipino sa nararanasan ngayong karahasang dulot pagbabago sa klima sa pamamagitan ng pag-uugnay ng krisis pangekolohiya ng planeta sa panahong Antroposeno sa mga ibinaong kasaysayan ng imperyalismo, kolonyalismo, at neokolonyalismo, sa anyo ng global na pagkaunlad na kapitalista. Ipahahayag ng mga susuriing akdang pampanitikan ang isang ekokritikang Filipino na bumabalik sa karanasang pantao, sa pamamagitan ng isang ekopoetika ng pag-aalala, upang madala ang napakalawak na pagbabago sa klima sa loob ng lunan ng pag-unawa sa pag-init na global bilang nagmumula sa sa mga kapangyarihang kolonyal, at ilugar tayo upang maunawaan ang mga usapin ng katarungang pangkalikasan.

Keywords

ekolohikong imahinasyong Filipino; ekokritisismo; pagbabago sa klima; pag-init na global; Antroposeno; antropohenikong pagbabago sa klima; ekopoetika ng pag-aalala; katarungang pangkalikasan; mabagal na karahasan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.