Call for Papers: LIGAYA

Alvin B. Yapan, PhD
Patnugot

Christian Jil R. Benitez
Katuwang na Patnugot

Masasabing pinangungunahan ngayon ng panawagan para sa mga papel ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang nababanaagan pa lamang na pagtatapos ng pandemya ng COVID-19 at ng pagpasok ng New Normal. Nais naming buksan ang dyornal sa anumang pag-aaral na may kinalaman sa pagdadalumat sa kapayapaan at pag-asa. Ngunit hindi rin lamang namin nililimitahan ang mga tatanggaping papel sa interdisiplinaryong larang ng peace studies. Nais naming palawakin pa ang pagbibigay kahulugan sa nasabing larang sa pagkakabit nito sa dalumat ng “ligaya” nang hindi lamang mauwi ang kapayapaan at pag-asa sa isang yugto ng convalecencia (convalescence) na magbabalik na naman lamang sa atin sa mga dating kinahiratihang kalagayang panlipunan. Bukas ang isyu sa anumang pag-aaral sa mga dalumat ng saya, kilig, gigil, lugod, at luwalhati sa panitikan, wika, at kulturang Filipino. Wala na rito ang kritika ng karnabal sa karambolang kasiyahan ng pista. Narito na ang pagpapanibagong sigla at gana ng selebrasyon at pagdiriwang, kasama ang kritikal na metodolohiya ng pag-indak at pagkandirit. Narito na ang pagyakap sa kadakilaan ng deus ex machina, at kaligtasang bunga ng euchatastrophe. Narito ang pagtitiwala sa kabutihan at kadalisayang-loob, sa kumbensiyon at retorika ng “happy ending,” “surprise twist,” at “and they lived happily ever after.”

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-31 ng Marso 2021. 

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel. Matatagpuan ang kompletong alituntunin sa pagpasa ng papel sa website ng Katipunan sa https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/katipunan/about.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file.