A new website has been launched for Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino at https://ajol.ateneo.edu/katipunan . This site will be archived on 31 May 2022.

Call for Papers: Kritikal na Patolohiya

Kritikal na Patolohiya

Alvin B. Yapan, PhD
Patnugot

Christian Jil R. Benitez
Katuwang na Patnugot

Sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19 at ang idinulot nitong pamiminsala sa buhay at hanapbuhay ng tao, nalalantad ang isang metodolohiyang malaon na nating ginagamit sa pagbibigay-saysay sa ating karanasan. Nagmula pa sa kung paano binatá ng mga ninuno natin ang realidad ng sakit at mortalidad, sa paggamit ni Jose Rizal ng metapora ng kanser ng lipunan, hanggang sa paghuhusga natin sa imoralidad ng modernong pamumuhay bilang isang nananalasang sakit. Bukas na nananawagan ngayon ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, sa anumang kritikal na pag-aaral na gumagamit at lumalantad ng ganitong mga metodo ng patolohiya sa pagsusuri sa kasalukuyang nagaganap sa lipunang Filipino sa gitna ng lockdown, ang isa sa mga pinakamahabang lockdown sa alinmang panig ng mundo.

Bukas ang dyornal sa mga pag-aaral na gumagamit ng mga metodo ng diyagnosis at prognosis sa isang kritikal at pampanitikang pagsusuri sa lipunan. Maaaring gumagamit ng mga tekstong pampanitikan bilang lunsaran ng mikroskopikong pag-aaral, at maaari ring gumagamit ng mga penomenong kultural o kaganapang panlipunan bilang mga tekstuwal na angkla ng makroskopikong pagsusuri.

Tatanggapin ang mga papel hanggang sa ika-30 ng Setyembre 2020.

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel. Matatagpuan ang kompletong alituntunin sa pagpasa ng papel sa website ng Katipunan.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel bilang Word file sa cbenitez@ateneo.edu.